Hướng Dẫn Cài Đặt IonCube Loader Trên Máy Chủ Linux

ionCube loader là phần mở rộng của PHP phục vụ cho việc giải mã tệp tin PHP trong lúc chạy. Nó hoàn toàn miễn phí và dễ dàng cài đặt.

Đăng nhập bằng tài khoản root

cd /usr/local/
wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
tar zxvf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Tìm kiếm vị trí tệp tin php.ini và phiên bản php

php -i | grep php.ini
php -v

Thêm dòng code sau vào cuối tệp tien php.ini.

nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini
zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_7.2.so

Khởi động lại webserver

Support 24/24 0969110811
Consulting Zalo 0969110811
Email Support support@nencer.com